sản phẩm

Dung tích ( ml )

Trọng lượng ( gr )

Đường kính cổ ( mm )

VA1095_VB

- Trọng lượng: 95gr
- Đường kính cổ: Ø44
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 95 x 69 x 213

TA1067_BG

- Trọng lượng: 67gr
- Đường kính cổ: Ø44
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 90 x 217

TA1067_VG

- Trọng lượng: 67gr
- Đường kính cổ: Ø44
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 92 x 220

TA1067_GG

- Trọng lượng: 67gr
- Đường kính cổ: Ø44
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 90 x 217

TB1060_BT

- Trọng lượng: 60gr
- Đường kính cổ: Ø35
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 89 x 206

TB1060_C

- Trọng lượng: 60gr
- Đường kính cổ: Ø35
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 92 x 214

VB560_NT

Trọng lượng: 60gr
Đường kính cổ: Ø35
Dung tích: 500ml
Kích thước: 73 x 57 x 180

VB560_VB

Trọng lượng: 60gr
Đường kính cổ: Ø35
Dung tích: 500ml
Kích thước: 76 x 55 x 174

TA540_GG

Trọng lượng: 40gr
Đường kính cổ: Ø44
Dung tích: 500ml
Kích thước: 72 x 177