sản phẩm

Dung tích ( ml )

Trọng lượng ( gr )

Đường kính cổ ( mm )

TA1067_BG

- Trọng lượng: 67gr
- Đường kính cổ: Ø44
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 90 x 217

TA1067_VG

- Trọng lượng: 67gr
- Đường kính cổ: Ø44
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 92 x 220

TA1067_GG

- Trọng lượng: 67gr
- Đường kính cổ: Ø44
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 90 x 217

TB1060_BT

- Trọng lượng: 60gr
- Đường kính cổ: Ø35
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 89 x 206

TB1060_C

- Trọng lượng: 60gr
- Đường kính cổ: Ø35
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 92 x 214

TA540_GG

Trọng lượng: 40gr
Đường kính cổ: Ø44
Dung tích: 500ml
Kích thước: 72 x 177

TB540_CĐ

Trọng lượng: 40gr
Đường kính cổ: 35
Dung tích: 500ml
Kích thước: 71 x 168

TB540_C

Trọng lượng: 40gr
Đường kính cổ: 35
Dung tích: 500ml
Kích thước: 80x150

TA540_BG

Trọng lượng: 40gr
Đường kính cổ: Ø44
Dung tích: 500ml
Kích thước: 78 x 180