sản phẩm

Dung tích ( ml )

Trọng lượng ( gr )

Đường kính cổ ( mm )

VA1095_VB

- Trọng lượng: 95gr
- Đường kính cổ: Ø44
- Dung tích: 1000ml
- Kích thước: 95 x 69 x 213

VB560_NT

Trọng lượng: 60gr
Đường kính cổ: Ø35
Dung tích: 500ml
Kích thước: 73 x 57 x 180

VB560_VB

Trọng lượng: 60gr
Đường kính cổ: Ø35
Dung tích: 500ml
Kích thước: 76 x 55 x 174

VC236_VB

Trọng lượng: 36gr
Đường kính cổ: Ø28
Dung tích: 240ml
Kích thước: 59 x 43 x 145

VC236_NT

Trọng lượng: 36gr
Đường kính cổ: Ø28
Dung tích: 240ml
Kích thước: 63 x 46 x 148

VC121_NT

Trọng lượng: 21gr
Đường kính cổ: 28
Dung tích: 100ml
Kích thước: 49 x 36 x 110

VC121_VB

Trọng lượng: 21gr
Đường kính cổ: Ø28
Dung tích: 100ml
Kích thước: 49 x 34 x 110

VC121_NB

Trọng lượng: 21gr
Đường kính cổ: Ø28
Dung tích: 100ml
Kích thước: 49 x 36 x 110

VC0815_VB

Trọng lượng: 15gr
Đường kính cổ: Ø28
Dung tích: 80ml
Kích thước: 50 x 33 x 111